3667851 Brommer-Fietspad Grasbuurt ongevraagd advies Gebiedscommissie PA

Op 25 Augustus 2020 was er weer een (online) Gebiedscommissie Vergadering Prins Alexander. Naast de vele interresante cases, sprekers en discussies stond ook het brom-fietspad op de agenda in de vorm van een ongevraagd advies vanuit de Gebiedscommissie PA aan het college van B&W.

Dit naar aanleiding van het verkeersbesluit over de aanleg van  ‘specifiek’  een Brom en Fietspad door het centrale social park in de Grasbuurt waar periodiek door de Gebiedscommissie gesteunde Bewonersinitatieven worden georganiseerd door actieve bewoners.

De heer Ron Davids geeft uitleg bij het ongevraagd advies. Hij geeft nog eens aan goed naar het verkeersbesluit te hebben gekeken. Het valt hem op dat er specifiek een Brom-Fietspad wordt voorgesteld (bevestigd met bijbehorende borden G12) en houd deze naast het huidige bestemmingsplan van Ommoord. Hij kijkt dan met name naar hoe Groen wordt omschreven.

Bromfietspad is geen Fietspad? Hoe zit dat nu eigenlijk?
Ron Davids vervolgd met de uitleg dat na enig onderzoek door hemzelf de wet 3 type Fietspaden kent namelijk:

  • Bromfietspad (gecombineerd)
  • Fietspad
  • Toeristisch Rijwielpad (onverhard)

De wet maakt er duidelijk onderscheid in en zegt dat een Bromfietspad iets anders is dan een fietspad. Het hoofdstuk ‘Groen’ in het bestemmingsplan Ommoord spreekt specifiek over een Fietspad en geen Brom-fietspad. Davids bevestigt dat men zeer zorgvuldig en specifiek is geweest bij het opstellen van dit bestemmingsplan omdat ook waterpartijen en speeltuinen genoemd worden en onderdeel uit kunnen maken van ‘Groen’ gebieden binnen de bestemming. Bromfietspaden in combinatie met groen komen er niet in voor.

Het verkeersbesluit geeft zeer duidelijk aan dat men een Bromfietspad wil aanleggen en geen fietspad. Dit wordt ook nogmaals bevestigd door het gebruik van de verkeersborden G12a.

Middels een ongevraagd advies legt Davids de vraag neer bij het college hoe zij aankijken tegen deze kwestie. Het Ongevraagde advies stelt dan ook dat als het gaat om een bromfietspad dit in strijd is met het huidige bestemmingsplan Ommoord uit 2019 en de Gebiedscommissie PA zich niet kan scharen achter het verkeersbesluit op deze manier.

Bij de stemming om dit ongevraagde advies af te sturen naar het College wordt door alle leden van de Gebiedscommissie PA aangenomen.

 

Lees hierna het ongevraagde advies van de Gebiedscommissie met betrekking tot de aanleg van het bromfietspad in de Grasbuurt:

Geacht college,
Hierbij sturen wij u een ongevraagd advies over Verkeersbesluit Grassenbuurt, met referentienummer GBPA-BSD-DV-3509330/3667851. De Gebiedscommissie Prins Alexander heeft dit in de
vergadering van 25-08-2020 vastgesteld.

De gebiedscommissie Prins Alexander heeft kennisgenomen van het Verkeersbesluit zoals

gepubliceerd in de Staatscourant nr. 42184, d.d. 5 augustus 2020.
Een dergelijk besluit veronderstelt de aanleg van een (brom)fietspad op de in het besluit
aangegeven locatie zijnde de Fioringras. De gebiedscommissie vraagt zich af hoe ed. aanleg zich
verhoudt tot het vigerend bestemmingsplan Ommoord. Het nemen van een ed. besluit
veronderstelt draagvlak in het bestemmingsplan. De vraag is of de voorgenomen aanleg van een
(brom)fietspad niet in strijd is met het vigerend bestemmingsplan. Daarmee zou het
Verkeersbesluit immers niet erg zinvol zijn.

Op 6 augustus 2020 hebben wij ed. vraag reeds mondeling voorgelegd aan de accounthouder SB
die de vraag zou voorleggen aan het cluster SO-afdeling verkeer. Voor de goede orde bevestigen
wij hierbij nog eens onze vraag m.b.t. het bestemmingsplan in relatie tot het Verkeersbesluit.
Hoe kijkt de gebiedscommissie er tegenaan. Een bestemmingsplan is een nuttig maar niet altijd
even helder document zeker als het om detaillering en interpretatie gaat.

We doen een poging. Het bestemmingsplan Ommoord bepaalt in hfdst 4.3.3. Juridische planbeschrijving, dat een groenvoorziening incl. fiets- en voetpaden en speeltoestellen is. Als we op de plankaart kijken ligt
het beoogde (brom)fietspad in een groenvoorziening. Evenwel spreekt het bestemmingsplan van
voet- en fietspaden en niet van (brom)fietspaden.

Dat is onzes inziens toch iets anders. Brommers, gemotoriseerd, hebben bv een andere impact op
de omgeving dan een fiets. Daarbij komt dat de toelichting op het Verkeersbesluit expliciet
aangeeft dat gekozen is voor een (brom) fietspad i.p.v. een fietspad en motiveert dat ook.
Hoe dan ook, het bestemmingsplan staat onzes inziens geen (brom)fietspad ter plaatse toe. Wij
kunnen ons dan ook om die reden niet verenigen met de aanleg van een (brom)fietspad zolang het
bestemmingsplan dat niet toestaat. Het Verkeersbesluit kan worden genomen maar is volgens
onze zienswijze verder zinledig.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.